Bedrijfsnoodplan Chemelot

Wanneer zich op Chemelot een incident voordoet, treedt het Bedrijfsnoodplan Site Chemelot in werking. Dit plan beschrijft een stelsel van technische en organisatorische voorzieningen met als doelstelling de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken.

Als industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we altijd naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen. Daartoe zijn de productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico’s tot een absoluut minimum zijn beperkt. ‘Veiligheid voorop' is op deze locatie al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is.

Het bedrijfsnoodplan bevat richtlijnen voor het personeel en andere aanwezigen op het bedrijfsterrein en de taakomschrijvingen van de hulpverleningsorganisaties, die zijn betrokken bij de bestrijding van de gevolgen van een calamiteit. Het plan beschrijft de te nemen maatregelen binnen het bedrijfsterrein.

Het Bedrijfsnoodplan heeft een wettelijke basis, die is gebaseerd op:

  • Arbowet
  • Arbobesluit
  • Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
  • Wet veiligheidsregio's (Bedrijfsbrandweerzorg).

Rampbestrijdingsplan Chemelot

Het intern Bedrijfsnoodplan moet onder meer gericht zijn op het beperken en beheersen van zware ongevallen en bescherming van werknemers, burgers en milieu. Daarnaast moet ook afstemming plaatsvinden tussen het intern (Bedrijfs)noodplan (maatregelen die het bedrijf moet nemen) en het rampbestrijdingsplan dat wordt opgesteld door de burgemeester (maatregelen buiten de inrichting, door de overheid). Ook dient te worden aangegeven welke maatregelen de inrichting ten tijde van een noodsituatie zal treffen teneinde de (externe) veiligheid te waarborgen en milieuschade te voorkómen dan wel te beperken. Hoe de bedrijfsnoodorganisatie werkt is te zien in het bovenstaande filmpje.

Terreurdreiging

Met het oog op mogelijke terroristische aanslagen zijn afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTV), waarbij nauw wordt samengewerkt met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de plaatselijke overheid. Voor meer informatie: www.nctv.nl.