Cluster Energie Strategie Chemelot 2030-2050

Om de klimaatdoelen te realiseren verduurzamen de bedrijven in het industriecluster Chemelot hun energievraag, grondstoffen en hun processen.

Deze verduurzaming vraagt grote investeringen, zowel binnen de fabrieken en installaties als op het gebied van infrastructuur. Deze Cluster Energie Strategie (CES) biedt inzicht in de vraag en beschikbaarheid van  infrastructuur voor het industriecluster. In dit CES, dat tweejaarlijks wordt geactualiseerd, gaan we in op de ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit, waterstof, aardgas, CO2, restwarmte en de ontwikkelingen rondom het thema circulariteit. Per onderdeel beschrijven we vervolgens de mogelijke gevolgen en randvoorwaarden op het gebied van infrastructuur.


Dit CES is vastgesteld door de Chemelottafel en tot stand gekomen in nauw overleg met de Provincie Limburg en de betrokken netwerkbedrijven. Het is onze inbreng voor het op te stellen Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). 

Concreet pleiten wij als industriecluster in dit CES voor:

  1. Een versnelde planstudie naar en besluit over het doortrekken van de 380kV-net van Maasbracht richting Graetheide. De noodzaak voor een 380kV-net nabij Chemelot is niet alleen de toenemende  elektriciteitsvraag op Chemelot, maar ook de verwachte elektriciteitsvraag in Zuid Limburg als geheel. Daarom zal in de komende tijd voor de elektrificatie van de industriële bedrijven buiten de Chemelotsite ook moeten worden gekeken naar de capaciteit van het overige hoogspanningsnet en het onderliggende elektriciteitsnet.
  2. Steun bij de verdere uitwerking en realisatie van een buisleidingcorridor voor productleidingen en het vervoer van waterstof en CO2 van Rotterdam via Chemelot naar Noordrijn-Westfalen (NRW) op basis van een eerder in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van I&W en Chemelot opgestelde haalbaarheidsstudie.
  3. Aansluiting op een (publieke, gereguleerde) waterstofinfrastructuur van en naar Chemelot en waar mogelijke de overige industrie binnen het cluster voor de aanvoer van duurzame waterstof.