Stap in de wereld van Chemelot

Duurzame ontwikkeling

Onderdeel van de Chemelot Visie 2025 is de duurzaamheidstransitie. Deze gaat hand in hand met een economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Economisch, omdat wij gedurende en door de transitie geld moeten verdienen, terwijl er stevige concurrentie is van over de hele wereld. Maatschappelijk, omdat onze site chemische industrie betreft en de leefbaarheid en veiligheid naar de directe omgeving toe ook in de toekomst geborgd moeten blijven.

Deze ambitie maakt de urgentie van de Visie Chemelot 2025 direct duidelijk. Stilstaan betekent achteruitgang. De kracht van de integratie op onze site maakt ons tegelijkertijd ook kwetsbaar. Alle partijen zijn namelijk noodzakelijk voor een succesvolle toekomst. De duurzaamheidstransitie vraagt om een gezamenlijke aanpak van Campus, bedrijven, on-site servicebedrijven, landlord, kennisinstellingen en overheden.

Chemelot is als energie-intensieve site onlosmakelijk verbonden met één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: het tegengaan van klimaatverandering. In het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) zijn bindende afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Europees is afgesproken om in 2020, 2030 en 2050 de uitstoot van broeikasgassen met respectievelijk 20%, ten minste 40% en 80-95% terug te dringen ten opzichte van 1990. Chemelot kan substantieel bijdragen aan de noodzakelijke omslag naar een circulaire economie. Dit houdt in dat we efficiënt omgaan met grond- en brandstoffen, steeds meer gebruikmaken van hernieuwbare alternatieven en herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren. Denk daarbij ook aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën op de Brightlands Chemelot Campus, in samenwerking met toonaangevende kennisinstituten en strategische partners, waardoor producten lichter worden, langer meegaan en eenvoudiger kunnen worden hergebruikt. Willen wij de slag met de concurrentie krachtig aangaan en willen wij ook in 2025 een rendabele site zijn, dan is een duurzaamheidstransitie essentieel.