Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.chemelot.nl van Chemelot. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van de internetsite
Chemelot tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Echter Chemelot verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Chemelot hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Chemelot de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Chemelot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Intellectuele eigendomsrecht
Chemelot (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Chemelot of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Chemelot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Chemelot op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Chemelot of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Chemelot en de aan Chemelot gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Privacy persoonsgegevens
Stichting Chemelot (hierna Chemelot) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende twee doelen:

  1. Je te informeren over (nieuwe) diensten, producten, vacatures en activiteiten van Chemelot en van aan ons gerelateerde ondernemingen.
  2. Om de website www.chemelot.nl te optimaliseren en te beveiligen.

Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om de door jouzelf gegeven toestemming voor de verwerking van de, door jou middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens, in te trekken. Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou specifiek verwerken.

Ontvangers persoonsgegevens
Chemelot verstrekt persoonsgegevens aan ondernemingen gelieerd aan de Stichting Chemelot. Daarnaast verstrekken wij de persoonsgegevens aan een extern bureau dat de website en alle gelieerde voorzieningen (bijv. nieuwsbrief) verzorgd.

Wijzigingen
Stichting Chemelot behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Contactgegevens
Voor vragen over deze disclaimer kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Chemelot
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen
info@chemelot.nl
T. +31620300871