Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor mens, milieu en maatschappij maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van alle bedrijven die zijn gevestigd op het Chemelot terrein. 

In verbinding met de omgeving 
Het uitgroeien tot de meest competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa kan alleen maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. De bedrijvigheid op Chemelot zal steeds in balans moeten zijn met de leefbaarheid en veiligheid in de naaste omgeving. Wij voelen ons oprecht verbonden met de samenleving om ons heen. Met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, de provincie Limburg, Nederland, de Euregio en Europa. Mede dankzij de unieke combinatie van bedrijven, producten, diensten en innovatiekracht op één locatie kunnen wij als Chemelot een grote bijdrage leveren aan versterking van de economische structuur in de gehele regio en aan de (innovatie in de) chemie- en materialensector in Nederland. Ook kan de toenemende innovatiekracht van de Campus van steeds grotere betekenis worden voor de huidige en toekomstige site-users. Wij zijn een magneet voor bedrijven en kennisinstellingen die voorop lopen in duurzaamheid en innovatie.

Wij bieden prachtige kansen om de werkgelegenheid in de regio verder uit te bouwen. Daarbij hechten wij eraan om onze strenge voorwaarden aan veiligheid te blijven handhaven en onze communicatie hierover sterk te verbeteren.  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij continu de dialoog zullen zoeken met omwonenden, gemeenten, provincie Limburg en andere stakeholders. Wij zorgen er tevens voor dat alle belanghebbenden één aanspreekpunt hebben op Chemelot. Eén loket waar ze terechtkunnen met al hun vragen. Alleen op die manier gaan wij eensgezind de toekomst tegemoet. Alleen zo garanderen wij een duurzame toekomst voor onze site.

overzicht foto Chemelot

Wat is de opgave waar Chemelot voor staat?

Voor Chemelot vormt de energietransitie met zekerheid een van de meest veelomvattende en grensoverschrijdende uitdagingen waarvoor zij zich de komende jaren gesteld ziet. Wachten kan niet meer!

Er moet gehandeld worden. De omslag van fossiele grond- en brandstoffen naar schone, hernieuwbare grondstoffen en energie raakt aan de manier waarop we in d etoekomst leven, reizen, consumeren en produceren en heeft grote gevolgen voor de industrie. Chemelot gaat de uitdagingen van de toekomst aan.

Dat vraagt om een wezenlijke omslag in werken en denken, iets waar deze site ervaring mee heeft. Op hetzeflde terrein werd in de vorige eeuw de omslag gemaakt van industrie, gebaseerd op steenkool, naar de productie van kunststof met nafta als grondstof. Om de kennis op het gebied van procesverduurzaming te delen en mee te werken aan wet- en regelgeving die verdere innovatie mogelijk maken, wil Chemelot nu op landelijk niveau meepraten over de aanpak van de energietransitie.

Energieverbruik

Het grootste energieverbruik in de chemische industrie komt voor rekening van de opwekking van hoge temperatuur warmte (boven 400 graden Celsius). Deze warmte is nodig voor belangrijke processen, zoals olieraffinage en stoomkraken van nafta tot brandstoffen en chemicaliën en wordt opgewekt door het verbranden van koolwaterstoffen zoals olie en aardgas.

In Nederland resulteert dit in een uitstoot van 11 MT CO2 op jaarbasis. Het is technisch mogelijk om hoge termperatuur warmte op te wekken met elektriciteit. Dit kan bijdkomende voordelen hebben met betrekking tot procescontrole en de reductie van ovierge emissies naast CO2. Maar, met de huidige ontwikkelstatus van technieken en ergieprijzen is verdere ontwikkeling nodig. Naftakrakers produceren onmisbare grondstoffen voor de chemische- en transportindustrie in Nederland zoals ethyleen, propyleen en bezine. Bovendien, nafta wordt in aardolieraffinaderijen gewonnen en het gebruik brengt grote emissies van CO2 met zich mee. Voor afzonderlijke chemicaliën en bradstoffen worden alternatieven gezocht. Het is tegelijkertijd van groot belang om bestaande fabrieken zo lang mogelijk in bedrjf te houden om daarmee de transitie te bewerkstelligen. Randvoorwaarde is dan reductie van de (netto) CO2 uitstoot van de naftakrakers en hun producten. Een belangrijk weg daarnaartoe is het gebruik van duurzame grondstoffen in de kraker zoals biomasse - en plastic afval, die door middel van pyrolyse en opwerkking van de olie geschikt gemaakt kunnen worden als grondstof voor krakers.

De verduurzaming van he tproductieproces in de chemiesector is voor de bedrijven op Chemelot een kans om te excelleren. Waar de gemiddelde CO2 equivalent-reductie in de chemiesector zo'n 1,4 procent bedraagt, weten de bedrijven in Sittard-Geleen hun uitstoot jaarlijks met bijna 2 procent terug te brengen. Tussen 1990 en 2016 groeide de productie op de chemiesite met meer dan 40 procent, maar nam de CO2-emissie af met 21 procent. Toch is de huidige uitstoot van ongeveer 6 Mton broeikasgassen substantieel. De bestaande productieprocessen zijn al voor een groot deel geoptimaliseerd. Nu staat Chemelot voor de grote opgave om een grote stap te zetten naar andere ingrepen die de 'CO2-footprint' kleinder maken. De belangrijkste grondstoffen, aardgas en nafta, moeten op den duur plaatsmaken voor duurzame alternatieven. Elektrificatie is een van de mogelijk routes om hierop in te spelen. Waterstof-infrastructuur is daarbij een andere mogelijke route die kansrijk lijkt.