Verbetering waterkwaliteit continu proces

28 september 2023|Nieuws

Chemelot werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de drinkwaterfunctie van de Maas. De strenge watervergunning van Sitech voor bedrijven op Chemelot, is de eerste in Nederland waarbij alle stoffen bij naam genoemd staan. Deze stoffen zitten lang niet allemaal in het gezuiverde afvalwater. Chemelot neemt haar verplichtingen en eisen zeer serieus en voldoet daar ook aan.

Wat maximaal toegestaan is in onze watervergunning, is 0,1% van de hoeveelheid microplastics in water in heel Nederland. We mogen en willen natuurlijk geen drinkwater- of ecologische normen overschrijden. We monitoren daarom continu de kwaliteit van de waterlozing en ontwikkelen momenteel een meetmethode voor plastics in afvalwater. Die is er namelijk nog niet.

Samen met Waterschap Limburg zijn we open en transparant over de watervergunning, wat we doen om aan de strenge eisen te voldoen. Ook onderzoeken we de best beschikbare technieken om minder stoffen te lozen en minder water te gebruiken. Op termijn willen we namelijk alle water op het industrieterrein hergebruiken, zodat we geen water meer hoeven te lozen op het oppervlaktewater.

Continu monitoren en nieuwe meetmethoden
Het probleem van plastics in het oppervlaktewater is een serieus en groot probleem. Chemelot voelt zich verantwoordelijk voor haar aandeel hierin. We mogen en willen natuurlijk geen drinkwater- of ecologische normen overschrijden.
We monitoren daarom continu de kwaliteit van de waterlozing en de aanvaardbaarheid daarvan voor het milieu. We ontwikkelen momenteel een meetmethode voor microplastics in het afvalwater. In de meeste gevallen is de werkelijke lozing ruim onder de normen die in de vergunning staan. Met name voor de hele kleine deeltjes zijn nog geen genormeerde meetmethoden. Met deze meetmethode kunnen we in de toekomst zo gericht mogelijk werken aan verdere reductie van plastics in het afvalwater van Chemelot.

De totale hoeveelheid plastic in Nederlandse wateren bedroeg 14 miljoen kilo per jaar (Verschoor en de Valk 2018). Chemelot heeft een schatting gedaan, 14.000 kg per jaar, van de hoeveelheid plastics die we maximaal lozen conform de vergunning. Wat maximaal toegestaan is in onze watervergunning is daarmee 0,1% van de hoeveelheid microplastics in water in heel Nederland.

Water hergebruiken
Chemelot is met 44 miljoen kuub per jaar een grote watergebruiker; water is cruciaal voor het functioneren van de fabrieken. We willen onze waterzuivering optimaliseren en ons watergebruik verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart, belangrijk voor de verduurzaming van de Chemelot site. We onderzoeken momenteel diverse opties, rekening houdend met de regels van de Watervergunning én de veranderingen op de site naar aanleiding van de verduurzamingsstappen. Het uiteindelijke doel is een nul-lozing oftewel circulair water. Om dit doel te bereiken werken we samen met kennisinstituten en technologie-ontwikkelaars.

Opvangen plastic deeltjes
Op Chemelot kunnen microplastics vrijkomen bij het verladen van de producten uit de fabrieken in vrachtwagens. Om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terecht komen, reinigt Chemelot de beladen vrachtwagens grondig voor ze de site verlaten. Sinds 2021 gebeurt dat met behulp van een afblaasinstallatie. Daarnaast zijn zeven geplaatst in de regenwaterafvoer van de site naar de afvalwaterzuivering IAZI van Chemelot; schoonwaterkolken op de wegen, afdekplaten op de straatkolken, zijn bodem en bermen gesaneerd en zijn trainings- en inspectierondes geïntensiveerd.

Diverse onderzoeken lopen die ons helpen onze doelen te bereiken. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld in overleg met het Waterschap en drinkwaterbedrijven een aantal koelwaterconditioneringsmiddelen vervangen voor stoffen die minder impact hebben op het water.

Vergunning steeds strenger
Het verbeteren van de waterkwaliteit is een complexe uitdaging waar veel verschillende partijen op Chemelot en daarbuiten hun bijdrage aan leveren. De Watervergunning van Chemelot is in de afgelopen jaren door het Waterschap Limburg steeds strenger genormeerd en gereguleerd.

Deze vergunning is afgegeven na zorgvuldig overleg met belanghebbenden zoals de drinkwaterbedrijven (in Limburg, Brabant en Zuid-Holland), Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. En omvat eisen voor lozing van water op basis van wat wettelijk in Nederland en Europa mogelijk is. De vergunning omvat normering conform de huidig bekende informatie over de stoffen en de momenteel best beschikbare technieken, en richting optimalisering naar de toekomst diverse onderzoeksverplichtingen bijvoorbeeld naar een vermindering van de lozing van plastics.

Chemelot wil de eerste klimaatneutrale chemiesite van Europa zijn. We zijn volop bezig met ontwikkelingen om fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare zoals hergebruikt afval en plastic, biomassa. Daarom zien we het als onze plicht om maatregelen te treffen voor een schonere omgeving en het voorkomen van microplastics in het milieu.