Regioplan Cluster Chemelot 2030

In 2019 zijn in het Klimaatakkoord de Nederlandse klimaatdoelstellingen vastgelegd.

Onderdeel van dit Klimaatakkoord is een gerichte en samenhangende ‘koplopersaanpak’ via de zes Nederlandse industrieclusters. Het cluster Chemelot is één van die clusters.

In februari 2018, dus al vóór het Klimaatakkoord, heeft Chemelot samen met 12 andere (vnl. ETS) bedrijven in Limburg de intentieovereenkomst “Limburgs Energie Akkoord” (LEA) ondertekend. De ambities hiervan sluiten naadloos aan bij die van het Klimaatakkoord.

Intussen nemen ca. 28 bedrijven aan LEA deel en werken hun opties en plannen voor energietransitie en verduurzaming uit. In het kader van het Klimaatakkoord is aan verschillende industrieclusters gevraagd een regionale visie voor een duurzame industrie in 2030 op te stellen.

Dit doen we door middel van dit regioplan. Dit regioplan geeft inzicht in de ambities van het cluster Chemelot en de LEA-bedrijven voor 2030 en biedt een doorkijk naar 2050 en geeft aan welke projecten daarbij horen met de bijbehorende CO2-reductiepotentie.

Ook worden de randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om de buitengewoon ambitieuze plannen te realiseren. Zo kunnen we naar elkaar, de regionale partners en naar de Rijksoverheid toe inzichtelijk maken welke ambities, strategieën en plannen er zijn, welke dwarsverbanden er zijn en hoe het staat met de voortgang.

Dit Regioplan moet nadrukkelijk worden bezien in samenhang met de eerder genoemde strategie van de Chemelotsite.

Dit regioplan is een levend document en bevat nadrukkelijk geen bindende juridische en financiële verplichtingen van betrokken partijen. De implementatie van de opgevoerde projecten in het Regioplan vergen grote investeringen. De projecten kunnen in veel gevallen pas worden uitgevoerd wanneer aan diverse randvoorwaarden is voldaan. Betrokken bedrijven beslissen individueel over de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Het regioplan zal jaarlijks geactualiseerd worden op basis van de laatste inzichten en ontwikkelingen.