OCI Nitrogen en Re-N Technology ontwikkelen biogasinstallatie op Chemelot

01 december 2017|Nieuws

OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot, Sittard-Geleen.  Re-N technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. OCI Nitrogen is afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest én levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien.
 

Het project zal worden gerealiseerd onder de naam Zitta®Biogas Chemelot. De biogasinstallatie gaat een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het mestoverschot in Nederland. Tegelijkertijd wordt het productieproces van OCI Nitrogen verduurzaamd. Dit is geheel in lijn met de doelstellingen die de Nederlandse overheid in het nieuwe regeerakkoord heeft gesteld op het gebied van broeikasgasemissies.

Volledige recycling
De installatie verwerkt mest die wordt omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water. Door de schaalgrootte en de integrale aanpak is de installatie een duurzame oplossing voor het mestprobleem in Limburg en daarbuiten. Het biedt mogelijkheden voor veehouders, de kunstmestindustrie en het milieu.
De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting - door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven - geminimaliseerd wordt. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd. Het biogas wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4.5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Tevens wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Slimmer door integratie met industrie
De biogasinstallatie gaat ongeveer 700 kton ton mest verwerken, waarmee 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens, waarmee OCI Nitrogen haar CO2 footprint verlaagt.
Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Restwarmte van fabrieken van OCI Nitrogen wordt gebruikt voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrel. Hiermee wordt de efficiency van de installatie significant verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.
Klik voor de infographic "Hoe werkt Zitta®Biogas Chemelot?".

Omgevingsvergunning
Dit initiatief past helemaal in de nieuwe gebiedsvisie Chemelot 2025 waarin Chemelot de meest competitieve en duurzame chemiesite van West-Europa wil worden. Daarbij moeten alle bestaande fabrieken zich inspannen om minder en slimmer energie te verbruiken en de uitstoot van CO2 te beperken. De Provincie Limburg heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend. Daaraan voorafgaand is dit voorjaar met een afvaardiging van omwonenden gesproken over het voorgenomen project.
De haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De planning is om de biogasinstallatie in 2020 in bedrijf te hebben.

Over OCI Nitrogen
OCI Nitrogen is in Europa een van de marktleiders in stikstofhoudende kunstmest en wereldwijd de grootste producent van melamine. De kunstmest van OCI Nitrogen speelt een essentiële rol in het verbeteren van de productiviteit van de landbouw om zo de toenemende vraag naar voedsel in de wereld te ondersteunen. Melamine wordt gebruikt als grondstof voor lijmen en harsen in velerlei toepassingen zoals meubelplaten, laminaatparket, coatings en kunststof serviezen. OCI Nitrogen heeft de ambitie in beide markten het best presterende bedrijf te zijn. Het hoofdkantoor van OCI Nitrogen is gevestigd in Geleen (Nederland) en de productielocaties zijn gevestigd in Nederland en China.
OCI Nitrogen is onderdeel  OCI N.V., beursgenoteerd als AMX-fonds aan de NYSE Euronext te Amsterdam.  OCI NV is wereldwijd producent van stikstofhoudende meststoffen en chemicals met productielocaties in de Verenigde Staten, Nederland, Egypte, Algerije en China. OCI NV telt 3.000 medewerkers. De productiecapaciteit bedraagt circa 7 miljoen ton.

Over Re-N Technology
Re-N Technology heeft meer dan 10 jaar ervaring met duurzame energieproductie via mestvergisting en mineralenverwerking. De processen en het concept worden continu geoptimaliseerd, waarbij Re-N Technology verschillende milieu verbeterende technologieën heeft ontwikkeld onder de merknaam Zitta®, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Zitta®Biogas concept. Op hun locatie in Sterksel exploiteert Re-N Technology de eerste Zitta®Biogas installatie. Re-N Technology is verantwoordelijk voor zowel ontwikkeling, realisatie als ook exploitatie van ZittaBiogas Chemelot.