Reactie Chemelot artikel Plastic Soup Foundation

27 juli 2021|Nieuws

Afgelopen week publiceerde Plastic Soup Foundation een artikel over de vergunde afvallozing van Chemelot in de Maas. Graag schetsen wij hierbij de context. Voorop staat dat wij onze zorgplicht en verantwoordelijkheid voor mens en milieu zeer serieus nemen.

Ruim voor het indienen van de aanvraag voor de Waterwetvergunning is er een gezamenlijk traject gestart met alle stakeholders die een belang hebben bij de afvalwaterlozing van Chemelot: naast Chemelot en Sitech Services (als eigenaar van de Waterzuiveringsinstallatie) Waterschap Limburg,  Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Evides, Dunea (de drie drinkwaterbedrijven die water aan de Maas onttrekken), Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties in Limburg. Dit traject heeft ertoe geleid dat een door alle partijen gedragen advies is opgesteld, richting bevoegd gezag voor de vergunning, Waterschap Limburg. Partijen in Nederland belast met waterzuivering zien dit als een voorbeeld van hoe een vergunningaanvraag complex als deze, tot stand zou moeten komen.

De verleende vergunning is momenteel de strengste en meest gedetailleerde van Nederland. Alle stoffen die mogelijk in ons afvalwater kunnen voorkomen, staan erin benoemd, incl. noodzakelijke stofinformatie en normen volgens voorgeschreven procedures door de RIVM. Daarnaast bevat de vergunning een groot aantal verbeteracties die lopen op Chemelot om lozingen verder te reduceren. Qua transparantie en inzicht in de lozing loopt Chemelot voorop. We screenen de afvalwaterstroom continu en met de meest innovatieve analysetechnieken. Door deze uitgebreide analyses weten we veel over onze lozing en worden er nauwelijks nieuwe stoffen geloosd. 

De bedrijven op Chemelot  brengen gedetailleerd in kaart wat zij doen om ongewenste stoffen in het milieu te reduceren. Chemelot heeft de ambitie om in 2025 de meest duurzame en veilige industriesite van Europa te zijn. Recent heeft bijvoorbeeld een van de bedrijven de emissie met 0,6 megaton aan CO2-equivalanten weten te reduceren, wat de grootste industriële reductie is sinds het Klimaatakkoord van 2019. Dat is 30% van onze opgave tot 2030 en maar liefst 4% van de nationale opgave. En er staan nog meer projecten op stapel met dergelijk grote impact, ook op het gebied van waterzuivering. Want Chemelot wil en kan versnellen.

We onderstrepen de urgentie om klimaatneutraal te produceren en microplastics uit ons water te elimineren. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bedrijven op Chemelot. Naar aanleiding van het Operation Clean Sweep programma zijn er onder andere speciale installaties die de vrachtauto’s schoonblazen voordat zij het terrein verlaten, voorkomen speciale zeven in straatkolken dat kleine deeltjes richting riool gaan en maken veegwagens frequent het industrieterrein schoon. Daarnaast zijn we samen met TNO dit jaar een onderzoek gestart naar de stromen van microplastics op het Chemelot-terrein.

Als Chemelot zijn we in alle fases van onze processen actief om microplastics te reduceren, hebben we plannen op korte en lange termijn en werken we nauw samen met de site-users en externe bedrijven in ons circulaire systeem zodat we effecten in de omgeving continue reduceren. Dit alles om de meest duurzame chemiesite van Europa te kunnen zijn.

Lees ook het artikel Sitech helpt Chemelot verduurzamen door duurzaam waterbeheer dat verder ingaat op de vergunde afvallozing in de Maas.