Reactie Chemelot artikel NRC Handelsblad

22 mei 2019|Nieuws

Aanpak van lachgas kan positieve bijdrage leveren aan klimaatdoelstelling

Gisteravond publiceerde het NRC Handelsblad een artikel over het onderwerp uitstoot van lachgas (N2O) in Nederland, en in het bijzonder op Chemelot met de titel "Lachgas, het stille klimaatprobleem van Limburg'.

Hierbij wordt gesteld dat op Chemelot de grootste industriële uitstoters van lachgas gevestigd zijn. Chemelot wil de installaties op het terrein verduurzamen en denkt over de technische mogelijkheden om de lachgasuitstoot met 85 procent te kunnen verminderen binnen enkele jaren. Om dit te realiseren is mede aan de overheid gevraagd mee te denken over mogelijkheden voor regelgeving, financiering en beleid.

Binnen de industrie is dit lastig vanwege het feit dat er nooit eerder milieuregels zijn opgesteld en doordat de uitstoot van lachgas bij de caprolactam en de acrylonitril productie geen onderdeel is van het Europees emissiehandelssysteem ETS. Reden hiervoor is dat er onvoldoende caprolactam- en acrylonitrilfabrieken in Europa zijn gevestigd om een benchmark te kunnen doen hetgeen vereist is om deel uit te maken van het ETS systeem.

Als Chemelot zijn wij volop in gesprek met diverse partijen op welke wijze installaties kunnen worden verduurzaamd volgens de daarvoor geldende regelgeving om zo bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord.  Voor lachgas ontbreekt tot nu toe heldere regelgeving en maatregelen die dit reguleren blijkt ook uit de gesprekken die zijn gevoerd in het klimaatberaad.Het regulieren hiervan kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen.