Innovatieve ontwerpstudie naar duurzaam waterbeheer voor Chemelot

05 juni 2018|Nieuws

USG Industrial Utilities, technologiepartner Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos doen een innovatieve studie naar duurzaam waterbeheer. Ze onderzoeken de mogelijkheden om effluent* geschikt te maken voor koel- en proceswater voor Chemelot. Met deze studie wordt gekeken naar afhankelijkheid van Maaswater uit het nabijgelegen Julianakanaal te verminderen en hergebruik van water te stimuleren. Het unieke hiervan is het in elkaar opgaan van communale en industriële waterketens en de toepassing van duurzame technieken. Naar verwachting zijn de uitkomsten van deze ontwerpstudie aan het einde van dit jaar bekend.

Uit de waterbeschikbaarheidsmodellen van de overheid blijkt dat klimaatverandering in de toekomst (2050) kan gaan leiden tot een toename van waterstress in Limburg. Waterstress houdt in dat er meer vraag is naar zoetwater dan dat er beschikbaar is. Daarnaast gaat een lage waterafvoer van de Maas gepaard met afnemende waterkwaliteit in het Julianakanaal, waardoor de koeltorens en de demiwaterfabriek (zorgt voor demineralisatie van kanaalwater) met een lagere efficiëntie werken.  
Om hierop voorbereid te zijn, zoekt Chemelot alternatieven om deze waterafhankelijkheid te verminderen. Dit is, in combinatie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, de basis van de studie die de vier partijen in gezamenlijkheid verrichten.

Duurzaam waterbeheer

´Chemelot wil graag invulling geven aan duurzaam waterbeheer, waarbij enerzijds efficiënt moet worden omgegaan met het beschikbare water en anderzijds de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal vermindert. Effluent van de IAZI (afalwaterzuiveringsinstallatie op Chemelot), aangevuld met effluent van RWZI’s (Rioolwaterzuiveringsinstallaties), kan fungeren als een duurzame waterbron die altijd beschikbaar is en geen last heeft van klimaat gerelateerde waterstress´, vertelt Sonny Schepers, senior Sustainability Engineer van USG Industrial Utilities. ´Daarnaast is het hergebruiken van effluent een voorbeeld van een circulaire oplossing waarbij een reststroom van de ene partij wordt ingezet als grondstof voor een andere partij. Hierdoor vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen. Dit past in de duurzaamheidsvisies van Chemelot en Waterschapsbedrijf Limburg´, vult Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg aan. ´Een circulaire optie kan ook een bijdrage leveren aan vermindering van de restlozing uit de IAZI zuiveringsinstallatie naar de Maas. Bij lage waterafvoer van de Maas heeft dit een positief effect op de waterkwaliteit in de Maas´, zo besluit René Borman, verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering binnen Sitech Services.

“Het op peil houden en bewaken van de waterproductie vraagt om veranderingen, vernieuwingen en innovaties. Om dat te bereiken zijn samenwerking, partnerships en een andere manier van denken en handelen nodig. Want alleen door anders te redeneren, elkaar te prikkelen, verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor de steeds urgenter wordende waterstress. Circulair denken en ontwerpen is daarbij essentieel”, aldus Arjen van Nieuwenhuijzen, ontwerpleider duurzame watertechnologie van Witteveen + Bos.