Incident 3 augustus jl.

17 augustus 2019|Nieuws

Op zaterdag 3 augustus jl. was aan het einde van de ochtend sprake van een lekkage bij een van de salpeterzuurfabrieken op Chemelot. Dit gebeurde tijdens de voorbereidingen voor de opstart van de fabriek na een onderhoudstop.

Hierbij is een lekzuurtank overvuld geraakt waardoor een scheur in de dakrand van de tank ontstond. Het overvuld raken van de tank is veroorzaakt door een niet volledig gesloten omloopafsluiter in combinatie met gesloten drainafsluiters. Hierbij is salpeterzuur vrijgekomen en een wolk stikstofoxide (scheikundig: NOx). Deze manifesteerde zich als een geel gekleurde wolk rook.

Uit voorzorg voor de volksgezondheid is een NL-alert uitgegaan vanuit de veiligheidsregio om burgers te waarschuwen dat er sprake was van een incident. De bedrijfsbrandweer heeft adequaat gereageerd met het aanleggen van een waterscherm ter voorkoming van verspreiding van de gaswolk en het verdunnen van het vrijgekomen (vloeibare) zuur met water.

Gelukkig was het lek snel gedicht en wezen gemeten waarden uit dat er geen concentraties van de stikstofoxide op het Chemelot terrein werden waargenomen.

Dat er een tijdsspanne is tussen alarmering en de opvolgende informatie heeft mede te maken met het feit dat gasploegen metingen doen van de concentraties vrijgekomen stof op diverse locaties op en buiten het terrein. En dit kost tijd. Gelukkig bleek bij dit incident dat de gemeten waarden geen concentraties van het stikstofoxide bevatten.

Het onderzoeksteam heeft inmiddels de tijdlijn van opeenvolgende gebeurtenissen gereconstrueerd aan de hand van interviews en verzamelde documentatie. Deze informatie wordt gebruikt voor verder onderzoek naar onderliggende oorzaken. Inmiddels is duidelijk dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden door een combinatie van menselijke en technische oorzaken.

Ook wij willen dit niet en vinden het heel vervelend dat dit tot overlast heeft geleid voor de omgeving. Dit is een onwenselijke situatie die bij omwonenden mogelijk zorgt voor een schrikreactie en onduidelijkheid.

Wij bieden dan ook onze excuses aan voor de ontstane overlast en doen er alles aan om een dergelijk incident in te toekomst te voorkomen. De gang van zaken ten aanzien van het ontstaan van het incident en de communicatie / alarmering wordt grondig geëvalueerd met betrokken partijen en daar waar nodig, worden maatregelen genomen.