Tech­ni­sche Vei­lig­heids­com­mis­sie Che­me­lot levert advies op

14 november 2021|Nieuws

De Technische Veiligheidscommissie (TVC) heeft ruim een jaar gewerkt aan een advies in de voortgang van de ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’. Met de hulp van een projectteam met diverse vertegenwoordigers heeft de TVC een rapport opgesteld en inmiddels gepresenteerd aan het bestuur van de Provincie, omliggende gemeenten en Chemelot.

Een van de adviezen van de OnderzoeksRaad voor Veiligheid in de publicatie 'Chemie in Samenwerking' (2018) was het vaststellen van een veiligheidsvisie door Provincie en betrokken Gemeenten.

In de vastgestelde ‘Veiligheidsvisie Chemelot e.o.’, zie https://bit.ly/3wI2LLr, zijn diverse maatregelen benoemd die erop zijn gericht de veiligheidsrisico’s, waar mogelijk aan de voorkant, te verkleinen en te voorkomen. De commissie kreeg als opdracht mee om vanuit deze visie een veiligheidskader op te stellen voor de Chemelot site. Dit veiligheidskader ligt er nu.

Op basis van dit veiligheidskader worden activiteiten en ontwikkelingen (nieuwe initiatieven, bestaande functies), zowel binnen als buiten de site Chemelot en zowel voor risicobronnen als voor risico-ontvangers, in de (plan)voorbereidingsfase alsook in de vergunning fase en de besluitfase beoordeeld en eventuele condities en randvoorwaarden bepaald.

De volgende stap is om het veiligheidskader in 2022 in de vorm van een convenant om te zetten en met de samenwerkende partijen (Provincie, gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Chemelot/CSP, Veiligheidsregio Zuid-Limburg) vorm te geven.

Achtergrond van de commissieleden:

De Technische Veiligheidscommissie bestond uit drie externe, onafhankelijke personen, elk met een eigen profiel en expertise en ervaring, namelijk:

Ira Helsloot, hoogleraar ‘Besturen van veiligheid’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de commissie is hij de voorzitter en vult hij het V-profiel in. Dit betreft het domein (externe) veiligheid, risico- en incidentenbeheersing.

Gerard van Harten, voormalig CEO Dow Benelux BV. Hij neemt zitting in de commissie vanuit het I-profiel, oftewel in de aansturing van een (chemische) industriesite.

Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland. Zij geeft als bestuurder in een politiek-bestuurlijk gestuurde omgeving invulling aan het bestuurlijk profiel.

Link met de Gebiedsvisie:

Parallel aan het werk van de Technische Veiligheidscommissie hebben Provincie, gemeenten Sittard-Geleen en Stein en Chemelot/DSM gewerkt aan een Gebiedsvisie voor de omgeving rondom Chemelot. Ook deze is recent gepresenteerd; lees deze hier: Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot - Integratie en Besluitvorming - Provincie Limburg

Met het advies van de Technische Veiligheidscommissie en de Gebiedsvisie ligt er extra basis om de toekomstige ontwikkelingen op en rondom Chemelot veilig en verantwoord vorm te geven.