Reactie op berichtgeving L1 / 1Limburg inzake watervergunning

30 september 2019|Nieuws

Onderstaand de reactie op hetgeen werd gepubliceerd rondom de watervergunning Chemelot. Op hoofdlijnen:
- lozing verandert niet
- materie opkomende stoffen erg complex en zeer gedetailleerd
- Chemelot pilot in nieuw proces aanvraag

Sitech Services kan gezien worden als pilot met betrekking tot de aanvraag van de nieuwe watervergunning. Sitech vraagt deze vergunning aan namens ca. 30 organisaties en ca. 54 service users op de locatie Chemelot in Geleen. Op Chemelot zijn de nodige verbeteringen gerealiseerd, en ook gaande, om de lozingen te verminderen. Dit beleid zullen wij verder voort zetten om schoner water in onze rivieren te kunnen borgen.

Lozing verandert niet

Het is niet de lozing van Chemelot die verandert, maar de manier van aanvragen van de vergunning. Om de details van de zg. opkomende stoffen goed in de aanvraag te krijgen, moeten alle stoffen in een product of product stroom apart worden behandeld. Door op dit detailniveau te kijken kom je in totaal op zo’n 650 stoffen, die allen deel uitmaken  van de afvalstroom.

Opkomende stoffen

Nieuw, maar niet zo vreemd als we dit vergelijken met bijvoorbeeld haarshampoo, wasmiddelen of medicijnresten die dagelijks in het riool terechtkomen.  In haarshampoo bijvoorbeeld zitten zo’n tien verschillende stoffen. Ook deze stoffen worden uit het water gezuiverd om de kwaliteit van drinkwater te kunnen borgen.

Vanwege de landelijke wens de kwaliteit van het water verder te verbeteren en de ontwikkeling van methodieken om stoffen te kunnen meten en analyseren, wordt deze nieuwe manier van vergunningaanvraag nu voor het eerst toegepast. Doordat Chemelot als een van de eersten dit proces  doorloopt, is deze nieuwe aanvraag een pilot voor heel Nederland.

Daarnaast is niet alle informatie van alle afzonderlijke stoffen even goed bekend. Op dit moment is niet voor iedere afzonderlijke stof een norm beschikbaar om de stof aan te kunnen toetsen en moet deze nog worden bepaald. Ook zijn niet altijd methoden aanwezig om iedere stof te kunnen meten en moeten deze nog ontwikkeld worden. Dat geldt eigenlijk altijd wanneer je nauwkeuriger analyseert en zo ook voor bijvoorbeeld stoffen die in haarshampoo aanwezig zijn.  

Pilot in nieuw proces aanvraag watervergunning

In november 2018 is de werkgroep, om te komen tot een aanvraag voor de nieuwe watervergunning per 1 januari 2020, van start gegaan. Deze werkgroep wordt gevormd samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Evides, Dunea en Sitech Services (als aanvrager).

Het proces om tot een aanvraag, die aan de vraagstelling voldoet, te komen is ingewikkeld. Dit vanwege de complexiteit van Chemelot, de doelstelling om de gewenste verbeterslag in de vergunning door te voeren en vanwege het feit dat deze aanvraag als “pilot” dient voor opkomende stoffen. Op dit moment is er een versnellingstafel ingericht om op landelijk niveau invulling te geven aan het beleid t.a.v. opkomende stoffen en medicijnresten.

In september is een verzoek binnengekomen voor verdere aanvullende informatie, waarna vanuit de werkgroep het verzoek is gedaan om gezamenlijk overleg te voeren met betrekking tot de aanvraag en de benodigde tijd die er nodig is om alle gewenste aanvullende informatie te kunnen aanleveren.

In dit nieuwe proces, dat  wordt doorlopen met de gezamenlijke partijen, blijkt het van belang om te komen tot een aanvraag die aanvaardbaar is voor alle partijen. Daarnaast is het belangrijk goede afspraken te maken over de mate van benodigde diepgang en detailinformatie, het gebruik van tools en andere (welke) hulpmiddelen. Dit alles om te komen tot een aanvraag waarin de belangen van de betrokken partijen in balans zijn en uiteindelijk resulteert in schoner water in onze rivieren.

Lees meer over opkomende stoffen in water via deze link