Chemelot in de omgeving

Vanuit Chemelot hechten wij er waarde aan om de omgeving te laten weten wat er op het industriepark en de campus gebeurt. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook wanneer er procesverstoringen zijn informeren wij via onze online kanalen de omgeving.

Chemelot is heel wat meer dan alleen de naam van het grote industriecomplex rondom het kruispunt van de A2 en A76 in Geleen. Chemelot staat voor een chemisch georiënteerde gemeenschap, waar zowel productie plaatsvindt van allerlei grondstoffen die we terugzien in dagelijkse producten, maar waar ook het uitwisselen van ideeën centraal staat.

Chemelot is ook de naam van de overkoepelende organisatie van het terrein. De organisatie is bovendien zeer actief in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en het initiëren van contacten met de buitenwereld.

Vanuit Chemelot vinden wij het belangrijk om aan de directe omgeving te laten weten wat er op het industrial park en de campus gebeurt dat van belang kan zijn voor de mensen en bedrijven die in de buurt wonen.

Veiligheid is prioriteit op Chemelot. Wellicht vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke. Om een beeld hierover te krijgen kunt u bijgaande video bekijken.

Kijk voor een overzicht van de ongewone voorvallen hier.

Veiligheidsvisie Chemelot klaar: nu aan de slag!

De Provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben voor het eerst samen een ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’ ontwikkeld. Met als doel: een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau creëren op en rond de site. Veiliger nog dan voorgeschreven door de wettelijke normen. Betrokkenen en omwonenden worden sneller en beter geïnformeerd als er een incident is en ook gedurende het jaar. Om te weten wat er leeft in de omgeving wordt er dit voorjaar een belevingsonderzoek uitgevoerd.

Naar aanleiding van diverse incidenten op het Chemelot terrein in 2016 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport met aanbevelingen opgeleverd. Een van de aanbevelingen is om een veiligheidsvisie te formuleren. Deze is nu klaar.

Veiligheid topprioriteit

De Provincie Limburg is het bevoegd gezag en houdt vanuit die rol toezicht op de veiligheid op en rond de site. De Provincie geeft topprioriteit aan het thema veiligheid. Voor wat betreft de inzet op groei en verduurzaming heeft Chemelot flinke ambities. Maar deze kunnen alleen gerealiseerd worden als de veiligheid op en rond de site van absoluut topniveau is. Dat vinden Chemelot, gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen. Dat vindt de Provincie Limburg als bevoegd gezag en dat concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport.

Bovenwettelijke maatregelen

Chemelot neemt in Limburg een uitzonderlijke plek in. Gezien de complexiteit en risico’s van de techniek en processen op de site is het simpelweg ‘voldoen aan de regels’ niet genoeg, de lat moet écht hoger. Daarom wordt ingezet op bovenwettelijke thema’s om de veiligheid te waarborgen.

De bovenwettelijke acties in de Veiligheidsvisie zien er als volgt uit:

  • Er wordt een Technische Veiligheidscommissie (TVC)  opgericht. Daarin zitten onafhankelijke experts. De TVC gaat een bovenwettelijk veiligheidskader maken waarmee getoetst wordt of nieuwe (vestigings)initiatieven of ingrijpende wijzigingen aan bestaande installaties passen binnen de veiligheidsvoorwaarden op en buiten het Chemelot terrein.
  • Ook gaat deze commissie aan de slag met een zogeheten ‘planologisch kader’. Dat betekent dat in bestemmingsplannen straks veel nadrukkelijkere voorschriften komen voor wat betreft risico’s als brand, explosie of giftige stoffen.
  • Er wordt goed gekeken naar hoe nieuwe activiteiten op de site zich tot elkaar verhouden en naar de fysieke afstand en het beschermingsniveau van die activiteiten.
  • De communicatie naar de omgeving wordt verbeterd. Omwonenden, instellingen en bedrijven moeten immers goed geïnformeerd zijn, in het bijzonder bij calamiteiten. Daarvoor wordt een communicatieplan opgesteld door de betrokken partijen waarbij zij diverse communicatiemiddelen inzetten. De input voor dit plan komt mede door de uitkomsten van het in het voorjaar te houden belevingsonderzoek bij omwonenden te gebruiken.
  • Chemelot Site Permit (CSP, de organisatie die de vergunning voor Chemelot heeft) moet beter in positie zijn om op te kunnen treden bij geconstateerde overtredingen en om te kunnen leren van incidenten.
  • De Veiligheidsvisie is een resultaat van samenwerking tussen de Provincie, de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg hebben eraan meegewerkt, in nauwe samenspraak met Chemelot.

De komende periode nog worden de acties uit de Veiligheidsvisie uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen en in overleg met alle betrokkenen. De voortgang van de communicatie en de resultaten  communiceren we periodiek.

Meer informatie

Op de website van de provincie Limburg staat de complete Veiligheidsvisie en hier wordt alle nieuwe informatie rondom Chemelot gepubliceerd.

Alarmeringen op industrieterrein Chemelot

Op het industriepark van Chemelot staan 60 fabrieken. Veiligheid is topprioriteit en bij incidenten is het belangrijk de mensen op én rond Chemelot snel te waarschuwen bij gevaar. Het is in de industrie niet gebruikelijk om direct te communiceren over interne alarmen en de oorzaak hiervan. Dit geldt ook voor Chemelot, we leggen daarom graag uit hoe de interne alarmering verloopt.

Voor alarmering op het terrein maken we gebruik van twee soorten alarmen:

  • Claxon alarm: alarmering van mensen in een fabriek.
  • Sirene-alarm: alarmering van een aantal fabrieken op (een deel van) de site.

In alle fabrieken bevinden zich drukknoppen waarmee men alarm kan geven. Sirenes worden centraal, vanuit de eigen meldkamer van Chemelot aangestuurd.

Bij alarm hebben medewerkers twee mogelijkheden, dit is afhankelijk van de plaats waar het incident plaatsvindt. Men kan naar een Redelijk Dichte Ruimte (RDR: vergelijkbaar met het sluiten van ramen en deuren en het uitzetten van de mechanische ventilatie thuis) of naar een appélplaats (verzamelplaats) weg van het gevaar. Bij claxon- of sirene-alarm rukt ook onze brandweer uit.

Claxon- en sirene-alarm zijn interne alarmeringen op het Chemelot-terrein. Alle mensen op het terrein zijn geïnstrueerd over wat te doen bij alarm. Het is echter niet zo dat het afgaan van een sirene- of claxonalarm gevaar voor de omgeving (buiten het terrein) betekent.

Dit is anders wanneer het sirene-alarm (WAS palen) buiten het terrein afgaan. Als er sprake is van dreigend gevaar voor de omgeving, dan kan de Officier van Dienst van Chemelot – namens de veiligheidsregio – de zogenaamde WAS sirenes activeren. Het is in die situatie dan ook absoluut noodzakelijk dat burgers zo snel mogelijk naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten, de mechanische ventilatie uitschakelen en de rampenzender aanzetten.

Sinds enkele jaren informeert Chemelot de omgeving zo goed mogelijk over hinder die ondervonden kan worden (bijvoorbeeld bij opstart van fabrieken of onderhoud). Ook bij incidenten waarvan de omgeving hinder kan ondervinden wordt hier zo snel mogelijk melding van gemaakt. Sirene-alarm op het terrein wordt snel en vaak uit voorzorg gegeven. Niet bij alle sirene-alarmen is er daadwerkelijk sprake van een omvangrijk incident. Als u een sirene hoort en er volgt niet binnen 30 minuten berichtgeving op de website of onze social media kanalen, dan is er op dat moment geen sprake van een incident met effect naar de omgeving.

We realiseren ons dat omwonenden overlast (licht, geluid, geur of sirenes) kunnen ondervinden van Chemelot. We proberen dit tot een minimum te beperken. Chemelot is een productieomgeving waar dergelijke situaties als bovenstaande onlosmakelijk met de bedrijfsvoering te maken hebben en helaas niet altijd voorkomen kunnen worden.

Wat te doen bij sirene-alarm?