De Site Regelgeving Chemelot Site geldt voor alle op de Chemelot Site actief zijnde site users en firma’s. 

Iedere bedrijf dient na te gaan welke onderdelen van de Site Regelgeving van toepassing zijn op hun activiteiten en ervoor zorg te dragen dat de eigen medewerkers en de medewerkers van ingeschakelde firma’s de voor hen relevante onderdelen van de Site Regelgeving kennen en naleven. Naast de site regelgeving zijn een aantal best practices beschikbaar.

Klik hier voor de Basis Site Regelgeving Chemelot

update: 20220303/RR  

Basis Site Regelgeving

Instructies
Voorschriften
Overige verplichte documenten
Best practices

Toegangs- en fabrieksveiligheidsinstructie

Vanaf heden is de manier waarop bij  Chemelot de toegangsinstructie en de fabrieksveiligheidsinstructie plaatsvindt, gewijzigd. Met deze instructies leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid op Chemelot.

Toegangsinstructie Chemelot

De instructie en de daaropvolgende toetsing vindt via de online omgeving “ENTER” plaats. ENTER is een online platform waarmee digitale veiligheidsinstructies op afstand kunnen worden gevolgd en getoetst. We willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheid.

Naast het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, draagt dit nieuwe platform bij een efficiëntere doorstroming om toegang tot het terrein en de fabriek te krijgen en is het proces bovendien Corona proof. De instructies, gevolgd door een toetsing, vinden voortaan online en in de eigen omgeving plaats, en kunnen in de eigen taal gevolgd worden.

Om werkzaamheden te mogen verrichten op het chemisch industrieterrein Chemelot is een persoonlijke firmapas noodzakelijk. Deze wordt uitgereikt nadat de instructies zijn gevolgd en de daaropvolgende  toetsing met goed gevolg is afgelegd. Het aanvragen voor verlenging van de firmapas kon ook al online plaatsvinden.

Wanneer de toetsing goed is afgerond kan de pas worden opgehaald bij het Centraal Bureau Bedrijfspassen (Gate 5). Wanneer er sprake is van een verlenging van de geldigheidsduur van de pas (na 3 jaar) en de instructie en toets met goed gevolg is afgelegd, wordt deze automatisch verlengd.

Fabrieksveiligheidsinstructie Chemelot

Wanneer je toegang nodig hebt tot een of meerdere fabriek(en) , dan is het verplicht ook de fabrieksveiligheid training te volgen binnen ENTER. Voorheen gebeurde dit in het Alert & Care Center voor nieuwe medewerkers of online voor verlengingen. Deze fabrieksveiligheidstraining kan nu ook in de eigen (online) omgeving worden gevolgd en getoetst.

Bezoekers

Bezoekers van het Chemelot terrein worden vooralsnog niet geïnstrueerd en getoetst via ENTER. Bezoekers worden opgehaald en begeleid door een Chemelot pashouder.

Brightlands Chemelot Campus 

Medewerkers, contractors en studenten die alleen toegang hebben tot de Brightlands Chemelot Campus  volgen de veiligheidsinstructie via het systeem van de campus om toegang te krijgen tot de campus , dit systeem staat los van de instructie om toegang te krijgen tot het industrial park via ENTER. 

Wanneer je vragen hebt over de toegangsinstructie of de fabrieksveiligheidsinstructie via ENTER, ga dan naar www.thisisenter.nl/chemelot of stuur een e-mail naar helpdesk@enter.coach

Overige documenten bij de Site Regelgeving:

Formulieren & Registraties

Formulieren
Toegangspas voertuigen
Aanvraag Toegangspassen
Chemelot Site Alert App

Aanvullend op de omroepinstallatie op de het Chemelot terrein is het vanaf nu mogelijk je te registreren voor de Chemelot Site Alert app (CSA).

Hierdoor is berichtgeving over alarmen overal op Chemelot, waar het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan is, te ontvangen. 

De Chemelot Site Alert app (CSA) is bedoeld voor iedereen die toegang heeft tot de Chemelot site via een persoonlijke toegangspas (dagpassen zijn uitgesloten).

Indien je aanwezig bent op de Chemelot site & er ergens op Chemelot Claxon- of Sirenealarm, of veilig signaal, gegeven wordt krijg je via de CSA een akoestisch alarmsignaal en alarmtekst op je telefoon.

Klik HIER om je aan te melden.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

Algemene informatie
LMRA-kaarten bestellen

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) is een korte risicobeoordeling die door medewerkers uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden. Doel van de LMRA is dat medewerkers op de werkplek nagaan of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

Op het Chemelot Industrial Park en de Brightlands Chemelot Campus op één en dezelfde manier een LMRA (last minute risico analyse) uitgevoerd. Per 1 januari 2021 hebben de oude, bestaande methodieken plaatsgemaakt voor één uniforme benaderingswijze voor het uitvoeren van een zgn. LMRA 2.0.

Door over te stappen op één uniforme benaderingswijze wordt op het hele Chemelot terrein op dezelfde wijze inhoud gegeven aan het in kaart brengen van de risico’s / gevaren vlak voor het uit voeren van een karwei. De methode die hiervoor is gekozen zal ons helpen om onze werkzaamheden met een juiste inhoud en kwaliteit te volbrengen. Alles met het doel om de veiligheidsprestaties van Chemelot te verbeteren en de uitgesproken ambitie te behalen om in 2025 de meest veilige site van West Europa te zijn.

OPA-methodiek

Als nieuwe methodiek is gekozen om het zogenaamde OPA-principe toe te passen. Deze methodiek wordt reeds op enkele plants binnen Chemelot succesvol toegepast. De letters uit het woord OPA staan ieder voor één van de drie aspecten die in een goed LMRA gesprek aan bod komen; omgeving, proces, activiteit. 

LMRA Sekisui

De LMRA-documenten kunnen rechtstreeks worden besteld via:

Creative Hub Canon

bezoekadres
Urmonderbaan 22, 6167 RD Sittard-Geleen

postadres
Postbus 27, 6160 MB Geleen

tel: +31 (0)6 22 96 44 25
e-mail: 
creativehub.brightlands@canon.nl

Life Saving Rules Chemelot

Werken in de procesindustrie brengt allerlei risico's met zich mee. Dit vraagt om duidelijke regels, die ons helpen ons werk veilig te doen. Er zijn 10 Life Saving Rules vastgesteld voor Chemelot. Deze zijn voor iedereen van belang. Klik op de link om ze te lezen of ga naar www.lifesavingrules.nl voor meer informatie.

Aanvullende Regelgeving (van Site Users)

Veiligheidsregels Plants & Sitech Services
Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen
Brightlands Chemelot Campus
Site Infra

Richtlijnen VGM Plants & Sitech Services

De richtlijnen VGM Plants & Sitech Services zijn bedoeld voor alle personen (eigen medewerkers, inleenkrachten, firmamedewerkers en fabriekspersoneel) die werken binnen de plants van OCI Nitrogen, ARLANXEO, Anqore, Fibrant, DSM Engineering Plastics, Borealis, de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI), respectievelijk die werkzaamheden uitvoeren via Sitech Services.

De Veiligheidregels Plants & Sitech Services zijn additioneel van toepassing bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

update: 2020/MS/FV
update: 2017/EdG/FV
init: 2011/KB

Het doel van de Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen is om op een eenduidige manier vast te leggen welke regelgeving voor de SABIC-locatie additioneel van toepassing is bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

De Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen is van toepassing op alle betrokkenen die op de SABIC-locatie werkzaamheden verrichten. Enkele onderwerpen kunnen daarom in beide regelgevingen aan de orde komen. Kijk voor zodoende ook in de Chemelot Site Regelgeving.

Klik voor de Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen.

Het doel van de onderstaande documenten is om op een eenduidige manier vast te leggen welke regelgeving voor Brightlands Chemelot Campus additioneel van toepassing is bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

Klik voor de Regelgeving Brightlands Chemelot Campus.

Site Infra heeft een aantal aanvullende voorschriften vastgesteld voor het werken aan objecten en installaties in het huisbaasgebied Site Infra

  1. Vaststellen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden aan objecten waarin of waarop meerdere huisbazen actief zijn.   

Een  Compact Naslagwerk (versie 7 april 2022) met informatie, Site Infra regels en aandachtspunten en vaak voorkomende praktijksituaties bij werkzaamheden in het OBL gebied.

update: 220714/RR
Init: 200612/Fv

Aanvullende Regelgeving & Info Rail

Rail@Chemelot
Catalogus Parkeerspoor

Beschrijving en catalogus met beschrijvingen van bijbehorende spoorgeboden diensten op Chemelot; opgesteld  in het kader van EU 2017/2177.

Omdat op de Chemelot site goederen voor meerdere plants op de site verladen worden op dedicated sporen, maar deze sporen via gezamenlijke infrastructuur worden bereikt vanaf het hoofdspoor  valt de gezamenlijke gebruikte railinfra onder deze aanvullende Site Chemelot regelgeving.

Vanuit de rol als eigenaar van de infrastructuur en gezien de vanuit de omgevingsvergunning Chemelot, onderdeel OBL Rail, waarvan Sitech Site Services  de drijver is, is het voor beheersing van de risico's noodzakelijk om de shunting activiteiten en verkeersleiding /treindienstleiding op de site in 1 hand te leggen: Sitech Site Services.

Deze opzet is onderdeel van de vergunning en past binnen de  BRZO /Seveso regels voor de Chemelot site.  

Onderdeel van/aansluitend op het Chemelot OBL Rail bevinden zich de volgende dienstvoorzieningen en hieraan verbonden diensten welke gezien de vergunningen alleen bestemd zijn voor railvervoer dat Chemelot als eindbestemming heeft. De beschrijvingen qua spoorgebondendiensten in de Diensten Catalogus Spoorgebonden diensten Chemelot, een dedicated catalogus, zal  verder uitgewerkt worden

Op dit moment is één item volledig beschikbaar:

Ten einde aantoonbaar in controle te zijn, o.a. ten aanzien van de vergunning is een samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Hieronder valt verplicht melden van incidenten en afwijkingen en aanleveren van relevante data. Partijen die de site willen betreden dienen te voldoen aan de Chemelot Site regelgeving.

Init: RM/190529

Gebruik van parkeersporen  voor opstellen van spoor(ketel-)wagons en locomotieven is beschreven in het document 'gebruik parkeersporen voor opstellen van wagons en locomotieven Chemelot 190529".

Init: RM/190529