De Site Regelgeving Chemelot Site geldt voor alle op de Chemelot Site actief zijnde site users en firma’s. 

Iedere bedrijf dient na te gaan welke onderdelen van de Site Regelgeving van toepassing zijn op hun activiteiten en ervoor zorg te dragen dat de eigen medewerkers en de medewerkers van ingeschakelde firma’s de voor hen relevante onderdelen van de Site Regelgeving kennen en naleven. Naast de site regelgeving zijn een aantal best practices beschikbaar.

Klik hier voor de Basis Site Regelgeving Chemelot

update: 190215/FV

Aanmelden voor de Chemelot Site Alert app (CSA)

Aanvullend op de omroepinstallatie op de het Chemelot terrein is het vanaf nu mogelijk je te regisreren voor de Chemelot Site Alert app (CSA).

Het voor Site Bewoners nu mogelijk je te registreren voor de Chemelot Site Alert app  (CSA) voor smartphones. Hierdoor is berichtgeving over alarmen overal op Chemelot, waar het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan is, te ontvangen. Zo ben je als Site Bewoner op de hoogte van de situatie en kun je, wanneer wenselijk, hiernaar handelen volgens de veiligheidsinstructie. Je ontvangt  berichtgeving via de app alleen wanneer je bent ingebadged via het toegangscontrole systeem.op het Chemelot terein en de campus.

De CSA app is bedoeld voor iedereen die toegang heeft tot de Chemelot site en de Brightlands Chemelot Campus via een persoonlijke toegangspas (dagpassen zijn uitgesloten). Wanneer je niet beschikt over een smartphone (iOS/ Android) is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Chemelot Site Alert App.

De installatie instructie is voor Site Bewoners Chemelot op te vragen via het extranet
Registratie voor Extranet is noodzakelijk !  

Basis Site Regelgeving

Instructies
Voorschriften
Overige verplichte documenten
Best practices

Toegangs- en fabrieksveiligheidsinstructie

Met deze instructies leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid op Chemelot.

Toegangsinstructie

De toegangsinstructie bestaat uit een digitale presentatie met informatie specifiek van belang voor het verkrijgen van toegang tot Chemelot Site en het bevorderen van de veiligheid.

De afsluitende toets controleert of men de informatie goed tot zich heeft genomen en op een veilige manier de site kan betreden. Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt men toegangsautorisatie, die 3 jaar geldig is voor medewerkers van bedrijven gevestigd op Chemelot en main-contractors en 1 jaar voor niet main-contractors.

Waar kan de toegangsinstructie gevolgd worden?

De locaties waar de toegangsinstructie gevolgd kan worden zijn Gate 1, 2, 5, 6 en 7 en via het Centraal Bureau Bedrijfspassen van Chemelot bij Gate 5. Voor medewerkers van bedrijven gevestigd op de site en main-contractors kan de instructie ook 'in huis' gevolgd worden na een persoonlijke uitnodiging via e-mail.

Uniforme fabrieksveiligheidsinstructie

Chemelot kent een uniforme fabrieksveiligheidsinstructie. Deze instructie is aanvullend op de toegangsinstructie en verplicht voor iedereen die zelfstandig de fabrieksinstallaties gaat betreden. De fabrieksveiligheidsinstructie behandelt de algemene regelgeving en veiligheidsregels voor alle fabrieken. In de vorm van een presentatie komen onderwerpen als werkvergunningen, gevaarlijke stoffen en situaties, persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe te handelen in geval van alarm aan bod.

De afsluitende toets controleert of men de informatie goed tot zich heeft genomen en op een veilige manier de fabriek kan betreden. Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt men een fabrieksveiligheidscertificaat dat 1 jaar (voor firmamedewerkers, niet main-contractors) of 3 jaar (voor medewerkers van Chemelot en main-contractors) geldig is.

Hoe kan de nieuwe fabrieksveiligheidsinstructie gevolgd worden?

  • Medewerkers van main-contractors: 'in huis', controle door bevoegde personen
  • Medewerkers van bedrijven gevestigd op Chemelot: 'in huis'
  • Medewerkers van niet main-contractors en firmamedewerkers: op Chemelot, locatie Park Services/ ACC, in de instructieruimte. Vooraf aanmelden via www.sitech.nl/nl/trainingen-park-services  

Downloads

  • Handout Toegangsinstructie ( NL / EN / DE / FR )
  • Fabrieksveiligheidsinstructie ( NL / EN )  

Overige documenten bij de Site Regelgeving:

Formulieren

Site Regelgeving
Toegangspas voertuigen
Meldings- formulieren
Aanvragen toegangspassen

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

Algemene informatie
LMRA-kaarten bestellen

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)  is een korte risicobeoordeling die door medewerkers uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden. Doel van de LMRA is dat medewerkers op de werkplek nagaan of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

De LMRA wordt uitgevoerd via het doorlopen van een checklist, de zogenaamde LMRA-kaart. Indien een LMRA uitwijst dat er sprake is van risico’s bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden, wordt pas gestart met het werk nadat er afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Medewerkers die bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken zijn dienen de LMRA instructie van Chemelot te volgen, aantoonbaar met een registratie in het persoonlijk opleidingsdossier van de medewerker, een stempel in het veiligheidspaspoort of op de fabriekskaart.

Zie ook de Site Regelgeving Chemelot Site, paragraaf 5.6.

De volgende LMRA-documenten kunnen worden besteld

  • LMRA-kaart Chemelot (Nederlands, Engelse, Duitse, Franse, Poolse en Portugese versies)
  • LMRA-kaart EdeA / Sekisui (Nederlandse-Engels en Nederlands-Duitse versies)

Rechtstreeks te bestellen bij:

andi smart print solutions

bezoekadres
Afrikalaan 40, 6199 AH Maastricht-Airport

postadres
Postbus 66, 6190 AB Beek

tel: +31 (0)43 366 71 60
e-mail: 
contact@andi-printsolutions.com

Contactpersonen:

Funs Meuffels ( funs.meuffels@andi-printsolutions.com ) 06-46261378
F. Keulen, Algemeen Directeur, +31 (0)43 366 71 60

Life Saving Rules Chemelot

Werken in de procesindustrie brengt allerlei risico's met zich mee. Dit vraagt om duidelijke regels, die ons helpen ons werk veilig te doen. Er zijn 12 Life Saving Rules vastgesteld voor Chemelot. Deze zijn voor iedereen van belang. Klik op de link om ze te lezen of ga naar www.lifesavingrules.nl voor meer informatie.

Aanvullende Regelgeving (van Site Users)

Veiligheidsregels Plants & Sitech Services
Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen
Brightlands Chemelot Campus

Richtlijnen VGM Plants & Sitech Services

De richtlijnen VGM Plants & Sitech Services zijn bedoeld voor alle personen (eigen medewerkers, inleenkrachten, firmamedewerkers en fabriekspersoneel) die werken binnen de plants van OCI Nitrogen, ARLANXEO, Anqore, Fibrant, DSM Engineering Plastics, Borealis, de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI), respectievelijk die werkzaamheden uitvoeren via Sitech Services.

De Veiligheidregels Plants & Sitech Services zijn additioneel van toepassing bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

init: 2011/KB
update: 2017/EdG/FV

Het doel van de Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen is om op een eenduidige manier vast te leggen welke regelgeving voor de SABIC-locatie additioneel van toepassing is bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

De Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen is van toepassing op alle betrokkenen die op de SABIC-locatie werkzaamheden verrichten. Enkele onderwerpen kunnen daarom in beide regelgevingen aan de orde komen. Kijk voor zodoende ook in de Chemelot Site Regelgeving.

Klik voor de Aanvullende Regelgeving SABIC Geleen.

Het doel van de onderstaande documenten is om op een eenduidige manier vast te leggen welke regelgeving voor Brightlands Chemelot Campus additioneel van toepassing is bovenop de Site Regelgeving die geldt voor de gehele Chemelot-locatie.

Klik voor de Regelgeving Brightlands Chemelot Campus.