BEZOEKERSPAS VOOR GEZELSCHAPPEN

Bij aankomst aan de portier overhandigen


Onder hierna genoemde voorwaarden wordt op bovenstaande datum en tijd toegang onder geleide verleend aan de op de achterzijde vermelde personen. Hiertoe is namens de bedrijfsleiding toestemming verleend door


Bepalingen voor toelating van bezoekers

  1. Het bezoek vindt plaats onder geleide van een Chemelot site-user functionaris. De bezoekers zullen diens aanwijzingen opvolgen en ook alle overige geldende voorschriften in acht nemen. Het is de bezoekers niet toegestaan: - kort in de nabijheid van machines, toestellen, installaties en bedrijfssporen te komen; - te fotograferen, te filmen, metingen te doen, tekeningen of schetsen te maken.
    Het is bezoekers zonder voorafgaande toestemming niet geoorloofd op de terreinen film- en fototoestellen mee te nemen. Indien bezoekers bij aanvang van het bezoek dergelijke toestellen in hun bezit hebben, zijn zij verplicht deze bij de portier in bewaring te geven. Indien een bezoeker toch zonder uitdrukkelijke toestemming op de terreinen een film- en/of fototoestel meeneemt, kan de betreffende Chemelot site-user het toestel voor een nader onderzoek opeisen. Na het onderzoek zal het filmen/ of fototoestel met of zonder film/geheugenkaart worden teruggegeven.

  2. Na afloop van het bezoek melden de bezoekers zich af bij de portier.

  3. Bezoeker bezoekt de site en/of de fabrieken geheel voor eigen rekening en risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De Naamloze Vennootschap DSM en/of de Chemelot site-users accepteren op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade, door welke oorzaak veroorzaakt en van welke aard dan ook waaronder tevens begrepen moet worden schade aan meegebrachte goederen, motorvoertuigen of andere vervoermiddelen alsmede diefstal. Bezoeker vrijwaart de Naamloze Vennootschap DSM en/of de Chemelot site-users tegen alle aanspraken van derden.

Verklaring

De begeleider van dit gezelschap verklaart:

  1. dat hij/zij en de hiernaast vermelde personen bekend zijn met bovengenoemde voorwaarden en deze aanvaarden;
  2. dat de op de lijst voorkomende personen aan hem bekend zijn en zich bij zijn gezelschap geen andere personen bevinden dan die welke op deze lijst zijn vermeld (zie achterzijde).BEZOEKERSPAS VOOR GEZELSCHAPPEN

De onderstaande personen verklaren van de hieronder vermelde voorwaarden te hebben kennis genomen en deze te aanvaarden.

Naam en voorletters Woonplaats In bewaring gegeven goederen Handtekening bezoeker*

* Bij minderjarigen, hier handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger (o.a. ouder of voogd) toevoegen.