Welke concrete stappen zijn nodig?

Ongeveer twee jaar geleden is door de grote bedrijven op Chemelot de strategische visie Chemelot 2025 gepresenteerd, waarmee ook een routekaart voor de meest concurrerende en duurzame site van West-Europa is geschetst.

Ondertussen zijn er plannen ontwikkeld om deze verduurzamingsambitie te vertalen naar concrete investeringen en projecten. Daarbij wordt er actief ingespeeld op de 'klimaattafels' die vanuit de Rijksoveheid georganseerd worden.

Daarin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de nationale doelstelling van 49% broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 verder vormgegeven gaat worden. Daarbij is vooral ook van belang welke bestaande wet- en regelgeving aanpassing verdient evenals de wijze waarop de CO2-reductiedoelen verdeeld worden tussen de belanghebbende partijen en verschillende klimaattafels. De verder beschreven stappen en projecten vormen de inzet vanuit Limburg voor de industrietafel van het nog op te stellen klimaatakkoord.