Duurzame transitie

De duurzaamheidstransitie van Chemelot was al op stoom, In het licht van de Parijs-afspraken is er sprake van een gigantische uitdaging voor de komende jaren. Een uitdaging waarin meerdere belangen een rol spelen.

Het complex Chemelot heeft zich de afgelopen jaren onwikkeld tot een vruchtbare voedingsbodem voor innovaties in de petrochemie. Bedrijven wisselen niet alleen materialen uit, maar ze delen ook een energienet en gebruiken elkaars restmaterialen en afvalstoffen. Een geïntegreerd proces dat geheel in de geest is van deze tijd, gedreven door een gedeeld gevoel van urgentie.

Chemelot weet zich zo aan te passen aan een snel veranderende wereld waarin vraag en aanbod flexibel zijn geworden en productinnovatie een absolute must is. Tegelijkertijd hebben de individuele bedrijven een individuele verantwoordeljkheid om te voldoen aan de Europese afspraken in het kader van Emission Trading System (ETS) en vormen de Parijs-afspraken een grote opgave voor het hele chemiecluster.

Creatieve hub

Chemelot is een creatieve hub die de verbinding legt tussen gevestigde bedrjven en startups en die met een gezamenlijke, eenduidige en ambitieuze visie de toekomst tegemoet treedt. Deze expertises en competenties zetten de bedrjven in om de meest duurzame en concurrerende chemie- en materialensite van West-Europe te worden. Want naast de innovatieve hotspot die Chemelot is, heeft de site ook een opgave in een bijdrage aan een substantiële CO2 reductie en verduurzaming van haar productieprocessen. Chemelot loopt voorp bij het gezamenlijk beheren, opwekken en uitwisselen van energie. De centrale energie- en hulpstoffenorganisatie (USG) werkt voortdurend aan het efficiënter inzetten van de aanwezige energie en zoekt constant naar verbeteringen in het proces.

Chemelot is een vliegwiel voor duurzaamheidsinnovaties. Ook in Limburg speelt de industriesite in maatschappelijk en economisch opzicht een belangrijk rol.

Chemelot is verantwoordelijk voor 25 procent van het bruto nationaal product. Ook zijn er, naast 8000 medewerkers op het terrein, nog eens tienduizenden mensen en bedrijven in de verre omgeving die direct en indirect afhankelijk zijn van deze chemiesite.

Ook voor het behouden en aantrekken van gekwalificeerd personeel is een goede verbinding tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven cruciaal. Samen met de universiteit, hogecholen en het beroepsonderwijs is hier ook de afgelopen jaren fors op ingezet.

Chemelot speelt ook een sleutelrol in de toelevering naar bedrijven uit de automotive- verpakkings- en voedingsindustrie in de euregio en daarbuiten.