Chemelot cirkels brandmerk
Ook tijdens onderhoud is veiligheid onze topprioriteit

De komende maanden wordt groot onderhoud uitgevoerd bij een aantal fabrieken.

Lees meer

Meest gestelde vragen

Naar aanleiding van het project Samen Bewust Veilig en de informatiesessie die zowel met medewerkers als met omwonenden hebben plaatsgevonden, zijn vragen binnengekomen. Deze zijn samengebracht naar de meest gestelde vragen rondom het onderwerp Veiligheid. 

Q:        Is het veilig op Chemelot?

Iedere dag werken er duizenden mensen op het terrein, die na hun werk ook weer veilig naar hun thuis willen.  Op het gebied van procesveiligheid en omgevingsveiligheid is een aantal aanbevelingen gedaan door de OvV die wij als Chemelot oppakken. Dit betekent dat wij voldoen aan wet- en regelgeving en dat  we ons extra  inspannen, dit in relatie met de beoogde groei waardoor meer mensen op het terrein aanwezig zullen zijn. Een gezamenlijk ambitieus veiligheidsbeleid is een van de punten om op te pakken.

Q:        Welke actiepunten zijn opgepakt?

Na ontvangst van het OvV rapport en interne reflectie is een aantal zaken opgepakt en het project 'Samen Bewust Veilig' opgestart. Dit project bestaat uit drie speerpunten met daarbinnen een aantal deelprojeten (in totaal zijn dit er 17). Daarnaast is een van de aanbevelingen om, naast het verplichte veiligheidsbeleid voor de individuele BRZO-bedrijven, een Chemelot-breed gezamenlijk veiligheidsplan op te stellen. 

Q:        Wat vindt u van de bevindingen van de OvV over Chemelot?

De OvV heeft grondig en zorgvuldig onderzoekswerk geleverd en de bevindingen zijn zeker heel waardevol. Het rapport stelt een aantal kritische aandachts- en verbeterpunten aan de orde. Deze aandachts- en verbeterpunten zijn en worden opgepakt. Het rapport is voor ons erg waardevol om nog scherper te zijn op verdere verbeteracties en het opzetten van een gezamenlijk veiligheidsbeleid.

Q:        Is er een reden waarom in 2015/2016 sprake is van een groter aantal incidenten dan in de jaren     ervoor en erna?

Uit cijfers blijkt dat er geen grote stijging van het aantal incidenten is. Wel is het zo dat sinds 2015 de brandweer sneller en omvangrijker alarmeert, waardoor mogelijk de indruk ontstaat dat er sprake is van meer incidenten. Ook is afgesproken dat alle bijzondere voorvallen vanuit Chemelot via de website en social media kanalen worden gecommuniceerd. Dit gebeurt dus actiever en ook vaker waardoor dit een ander beeld geeft ten opzichte van voorgaande jaren.

Q:  Hoe zorgt Chemelot voor de veiligheid op het terrein en voor de medewerkers/bezoekers? 

 • Op het Chemelot-terrein gelden duidelijke regels en afspraken met elkaar. Er is strikte regelgeving van toepassing op het terrein.
 • In processen zijn strikte veiligheidsmaatregelen van toepassing.
 • Mensen die komen werken op de site en zonder begeleiding het terrein op gaan, zijn verplicht een instructiefilm te bekijken en een aantal vragen te beantwoorden die te maken hebben met veiligheid.
 • Chemelot heeft een eigen bedrijfsnoodorganisatie.
 • Er is een eigen bedrijfsbrandweer (gespecialiseerd in chemische stoffen) van 100 man.
 • Medewerkers worden voortdurend gewezen op het belang van veiligheid tijdens werkzaamheden, maar ook als onderdeel van gedrag.
 • Er zijn zg. SHE managers in dienst die de veiligheid bewaken en bezig zijn om de veiligheid te verbeteren. 
 • Medewerkers worden regelmatig getraind op het gebied van veiligheid.
 • Er wordt centraal en decentraal informatie gegeven over verschillende onderwerpen bijv. via flyers en billboardcampagnes op de site.

Q:        Hoe zorgt Chemelot de veiligheid voor omwonenden?

Op Chemelot zetten we ons gezamenlijk (alle Chemelot site-users), iedere dag opnieuw, in om veiligheid op het hoogste niveau te behouden en steeds verder te verbeteren. Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en we streven er dan ook maximaal naar om incidenten te vermijden. Maar veiligheid is nooit klaar en blijft continue onder de aandacht. 

Medewerkers worden goed opgeleid, regelmatig getraind en zijn op de hoogte van de procedures en instructies. Veiligheid is een continu verbeterproces en is nooit klaar. Ondanks alle inspanningen die gedaan worden op alle fronten, kunnen incidenten niet voor 100% uitgesloten worden. Op het gebied van veiligheid is informatie te vinden op de website. Wanneer er zich een bijzonder voorval voordoet, melden we dit zo snel mogelijk, samen met de gemeente Sittard-Geleen is een flyer ontwikkeld met een instructiefilmpje hoe te handelen wanneer het sirene-alarm gaat. Klachten kunnen 24/7 gemeld worden bij de Chemelot milieuklachtenlijn. En tot slot heeft de GGD Zuid Limburg informatie over gezondheid in relatie tot stoffen die vrij kunnen komen gepubliceerd op hun website.

Q:        Wat wil Chemelot het komend jaar bereiken op het gebied van veiligheid?

 • Aantoonbaar verbeterd beheer van procesveiligheidsrisico’s door chemische bedrijven
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van een gezamenlijk veiligheidsbeleid van ALLE Chemelot bedrijven
 • Delen van ervaringen, leerpunten benoemen en actief opzetten
 • Bewustwording bij iedereen dat veiligheid alle prioriteit heef t

Q:  Welke partij neemt het initiatief en zorgt ervoor dat het gezamenlijk veiligheidsbeleid er komt en alle  acties worden uitgevoerd?

Dit zal Chemelot Site Permit zijn als loket op het terrein wanneer het gaat om veiligheid. Uiteraard gebeurt dit samen met alle op Chemelot gevestigde bedrijven en medewerkers. Over een jaar willen we al veel hebben bereikt en is de afspraak dat OvV komt om te zien of en hoe de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het project Samen Bewust Veilig is Chemelot breed opgepakt. De opdrachtgever is de Chemelot board waar de directies van de grootste bedrijven op Chemelot deel van uitmaken. Het project zelf wordt bemensd door zo'n 200 medewerkers vanuit alle bedrijven en alle geledingen van het terrein.